تولید محتوا چیست؟ ( بخش 1 ) – شبکه راه حل

تولید محتوا چیست؟

تولید محتوا چیست؟ بخش ( 1 )

پاسخ به پرسش بالا در بستری محقق می شود که خود نیز در بردارنده آن است. بله شما درست متوجه شدید همین واژگانی که می خوانید تولید محتوا است.
اولین نقاشی که در کودکی به کمک پدر و مادرتان ترسیم کردید نخستین تولید محتوای شما بود.
نخستین انشایی که در مدسه نوشتید و نخستین جمله بندی های که در ایام کودکی انجام دادید همگی در بستر تولید محتوا معنا دار می شدند.
فرایند تولید محتوا آنقدر پیچیده است به منظور توضیح علمی آن باید به عمق اقیانوس فلسفه و روانشانسی پناه برد.
اما از خاطر نبریم این امر پیچیده و چند وجهی امروزه در ساده ترین قالب های خود توسط هر فردی انجام می شود و به اشتراک گذاشته می شود.
پس می توان به زبان ساده گفت هر فرایندی که موجبات ادارک در دیگری را فراهم نمیاد بخشی از تولید محتوا است.
گاهی این تولید بصری است مثل عکس، گاهی کلامی است مثل پادکست و گاهی مکتوب است مثل مقاله، اما امروزه با ظهور رسانه های جدید و توسعه کمی و کیفی ابزار محتوا ساز ما در اکثر مواقع با جمع میان تصویر، کلام و مکتوب مواجه می شویم.
در این بین شبکه راه حل تلاش می کند با استفاده از آخرین متد های فنی و مخاطب شناسی دقیق شما را در امر تولید محتوا کمک نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

شبکه راه حل ضمن حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تنها به توانمند شدن مجدد کسب و کار شما می اندیشید